25.07.2014 15:32
Paziņojam, ka 2014.gada februāra SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” izrakstītajos rēķinos par komunālajiem pakalpojumiem ūdens starpība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās tiks aprēķināta, ņemot vērā 2013.gada 17.septembrī pieņemtos grozījumus 2008.gada 9.decembra MK noteikumos Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”.

No 2014.gada februāra ūdens starpība tiks aprēķināta sekojošo kategoriju dzīvokļu īpašniekiem:

-         kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāju rādījumiem vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;

-         kuru atsevišķā īpašumā ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;

-         kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja pārvaldnieks par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašuma adresi, kur ir plānots veikt skaitītāju pārbaudi;

-         kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti trīs mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.

Gadījumā, ja dzīvojamā mājā veidojas ūdens starpība, bet tās iemesls neatbilst nevienam no norādītajiem kritērijiem, to būs jāapmaksā visiem mājas iedzīvotājiem vienādās daļās.

Aicinām dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus saziņai ar apsaimniekojošo organizāciju, kā arī atgādinām par nepieciešamību laicīgi iesniegt savus dzīvokļu ūdens skaitītāju rādījumus (kvīšu iesniegšana kāpņu telpu pastkastēs, pa telefonu 654-07284, 654-07286, 654-07287, 654-07267, elektroniski uz SIA „DDzKSU” abonenta nodaļas e-pastu abon@dzksu.lv un reģistrējoties mans.dzksu.lv).

Gadījumā, ja iedzīvotāji kādu iemeslu dēļ ir prombūtnē, ir nepieciešams iepriekš paziņot par to apsaimniekojošai organizācijai.

Vienlaicīgi atgādinām dzīvokļu īpašniekiem par nepieciešamību sekot savu dzīvokļu īpašumu ūdens skaitītāju verificēšanas termiņam, kas ir norādīts ikmēneša rēķinu veidlapās.